Pedagogisk profil

Förskolans plattform utgår från den svenska förskolemodellen - Lpfö 18.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling ses utifrån tre dimensioner, den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Förskolorna är certifierade för Mulleverksamhet, vilket är en del i den hållbara utvecklingen.

Målet är att förskolan ska vara en miljö som möjliggör för barnen att utveckla sin kunskap och demokratiska kompetens genom att lära sig samarbeta, utveckla fungerande relationer med andra, på ett medvetet kritiskt sätt lära sig värdera olika alternativ, lära sig ta ställning i frågor som rör hållbarhet och att få förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle.

pedagogsolen

Basmiljön är anpassad efter barnets ålder och intresse. Här arbetar vi med projekt utifrån olika målområden eller utvecklingsområden. Dokumentationen sker utifrån barnets eget lärande och för att föräldrarna ska få en tydlig inblick i barnets vardag.

Förskolan har inriktningen hållbar utveckling. Vi samarbetar med Friluftsfrämjandet och har utepedagogik, där vi genom leken lär oss om växter och djur. Pedagogerna är utbildade av Friluftsfrämjandet.
Läs gärna mer om Friluftsfrämjandet här: www.friluftsframjandet.se

Vi arbetar med medveten språkträning varje dag.

Vi har sex studiedagar per läsår, då personalen har fortbildning.
Vi stänger fyra veckor under sommaren.